ထိုင္းနိုင္ငံ အပါ အဝင္ မည္သည့္ နိုင္ငံျခားသား ကို မွ ျမဝ တီ နယ္ စပ္ ဝင္ေ ပါက္ မွ တစ္ ဆင့္ ဝင္ေ ရာက္ ခြင့္ျပဳေ တာ့ မည္ မဟုတ္ပါ

ထိုင္းနိုင္ငံအပါအဝင္ မည္သည့္နိုင္ငံျခားသားကိုမွ ျမဝတီနယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟု တ္ပါ


(၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွစ၍ ထိုင္းနိုင္ငံအပါအဝင္မည္သည့္နိုင္ငံျခားသားကိုမွ ​ ျမဝတီနယ္စပ္ဝင္ေပါက္မွတဆင့္ျမန္မာနိုင္ငံအ တြင္းသို့ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာ င္းႏွင့္

ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္က်န္းမာေရးစိစစ္မွုမ်ားကို ခံယူၿပီး ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္လက္မွတ္(Border Pass)ျဖင့္သြား/လာခြင့္ကို ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပအ ပ္ပါသည္။


ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို့ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားတဲ့ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တို့မွသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္/ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိ​ေပး တင္ျပအ ပ္ပါသည္။

သန္႔ဇင္ေအာင္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

Facebook Comments