(၂၄. ၃.၂၀၂၀) ရက္ေန ႔မွာ တေရာ္္ က င္ပြန္း နဲ႔ ေခါ င္းေလွ်ာ္ ဖို႔ မေ မ႔ ပါ နဲ႔ ေနာ္

ဘုုန္းက်က္သေရ လာဘ္ပြင့္္ ဦးေခါင္းမဂၤလာ ျပဳရေ အာင္္

အားလုံးမဂၤလာပါအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခ်စ္ခင္ေလးစာၾကေသာမိသားစုေဆြ မ်ိဳး

မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ မႏွစ္ကတႀကိမ္ေရးသားထားသလို ျမန္မာႏွစ္ရ့ဲပထမလ ျဖစ္တ့ဲတန္းခူးလဆန္း၁ရက္ေန႔မွာ ဦးေခါင္္း ေဆးမဂၤလာျပဳေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္

ေရွးဆို ရိုးစကားေလးန႔ဲအညီီ ဆန္းရက္၁ရက္မွာ ဦးေခါင္ေဆးရင္္ ဘုန္းက်က္သေရမဂ္လာ တိုးပြားၿပီ လာဘ္ပြင့္ျခင္္း ကံံေကာင္းျခင္းမဂၤ

လာအျဖာျဖာေတြတိုးပြားၾကျခင္းအႏၲရာယ္္ ကင္းျခင္းဆိုိသည့္အတိုင္းယခု တန္ခူးလဆန္း၁ရက္ေန႔ ၂၄.၃.၂၀၂၀ရက္ေန႔ပဲျဖစ္ ပါတယ္

အ့ဲဒီေန႔မွာ ေန႔လည္္၂နာရီမွ ညေန၅နာရီ အခ်ိိန္ေတြမွာျမန္မာ့ရိုးရာတေရာ္ကင္းပြန္း ရည္စစ္စစ္ထဲကိုိ ကြမ္းရြက္၃ရြက္ေျခထ ည့္္ပါ

သေျပ၃ညြန္႔ထည့္ၿပီ မိိမိတို႔ၿဂိဳလ္ခြင္အလိုိက္လာဘ္ေနအရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီ ဦးေခါင္းေဆးမဂ္လာျပဳေပးရပါမည္ ဦးေခါင္ေဆး မဂၤလာျပဳခ်ိန္မွာ ဖိိနပ္ခၽြတ္ၿပီး

လာဘ္ေန အရပ္ေတြကိုိမ်က္ႏွာမူကာ မိမိိစိတ္ထဲမွ သရဏဂုံံ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ပဌာန္းအက်ဥ္း၃ ေခါက္ရြတ္ဖတ္ၿပီးပါကဦးေခါင္ေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ရပါမည္

ေန႔နံံသား သမီးမ်ားလာဘ္ ေနရမည့္အရပ္ မ်ားမွာ

တနဂၤေႏြ ေမြးသူမ်ား ေျမာက္အရပ္

တနလၤာေမြးသူမ်ား အေရွ႕ေတာင္အရပ္

အဂၤါေမြးသူမ်ား အေနာက္အ ရပ္

ဗုဒၶဟူးေမြးသူမ်ား အေရွ႕ အရပ္

ၾကာသာပေတးေမြးသူမ်ား ေတာင္ အရပ္

ေသာၾကာေမြးသူမ်ား အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္

စေနေမြးသူမ်ား အေနာက္ေျမာက္အရပ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္

မိိမိတို႔အေနန႔ဲတေရာ္ကင္းပြြန္းစစ္ကိုသာျမန္ မာ့ရိုးရာထုံစံအတိုင္းဝယ္ယူၿပီေခါင္ေလၽွာ္ရ ပါမည္

ယခုေခါတ္ေပၚေနေသာ ေခါင္ေလၽွာ္ ရည္မ်ားႏွင့္အလြယ္တကူေလၽွာ္ျခင္းမရပါ

ယုံံၾကည္စြာဦးေခါင္ေဆးမဂၤလာျပဳသူတို႔မွာ ဘုန္းကံျမင့္တက္လာျခင္း ကံျမင့္တက္လာျခင္း အႀကံအစည္ထေျမာက္ေအာင္ ျမင္လာျခင္း လာဘ္လာဘကေပါမ်ားလာ နိုိင္ျခင္းအႏၲရာယ္ကင္းျခင္း

ေရာဂါဘယကင္းေဝးျခင္းဆိုသည့္မဂၤလာအျဖာျဖာေတြ ရရွိိခံစားနိုင္ေစဖို႔ဆိုတ့ဲအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထူးလာနိုင္ပါတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းေလး တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္္။ ။

ျပည္ဘိုးေတာ္ေလးကိုအာကာ

၀၉၇၇၆၁၇၆၁၈၄

Facebook Comments